Polikliniken

Ätstörningspolikliniken är en öppenvårdsmottagning för alla former och svårighetsgrader av ätstörning. Vården bygger på en individuell vårdplan som görs upp på basen av en utredningsperiod. Vården bygger på regelbundna besök hos en behandlare, oftast samma behandlare genom hela vårdprocessen. Utöver de regelbundna besöken finns även möjlighet vid behov till läkarbesök samt närings- och fysioterapi.

Vården vid polikliniken är avgiftsfri och kräver inte remiss för personer bosatta på Social- och hälsovårdsverkets område. Ifall du är orolig över ditt eget eller någon närståendes ätbeteende eller ätstörningstankar kan du ta kontakt direkt med oss. Kontaktuppgifter finns nere på sidan och under Kontakt-fliken i övre balken.

Vården inleds med en utredningsperiod. Under utredningsperioden träffar du i regel både din blivande behandlare och läkare. Syftet med utredningsperioden är att få en inblick i och förståelse för just din situation och dina svårigheter. På basen av den förståelsen byggs sedan din individuella vård upp. Familjen är en viktig resurs för tillfrisknande och vi önskar att familjen finns med i vården redan från början. Familj definieras utgående från patientens livssituation.

Vår målsättning med vården är att den unga människan skall börja må bra igen både fysiskt och psykiskt, att acceptera och respektera sig själv såsom hon är, utveckla en positiv självbild och en egen identitet, bli trygg att leva sitt eget liv med skola/studier eller arbete, med familj och vänner. Den unga skall börja äta normalt dvs äta regelbundet, mångsidigt och tillräckligt och på längre sikt nå ett avspänt och accepterande förhållande till mat och till kroppen.