Dagavdelningen

Fredrikaklinikens dagavdelning är till för patienter med svår ätstörning. En vårdperiod på dagavdelningen kan bli aktuell då vården på polikliniken inte är tillräcklig.

Dagavdelningen har sex vårdplatser och är öppen mellan kl. 8 och 15 på vardagar. Vården inleds med en utredningsperiod omfattande fyra veckor. Syftet med utredningsperioden är att få en inblick i och förståelse för patientens situation och svårigheter. På basen av den förståelsen byggs sedan den individuella vården upp. Den typiska vårdperioden på dagavdelningen efter utredningsperioden är åtta veckor. Därefter diskuterar och utvärderar vi gemensamt det fortsatta vårdbehovet.

Vården på Fredrikaklinikens dagavdelning bygger på frivillighet och eget ansvar. Målsättningen är att stegvis utmana ätstörningstankar och – beteenden på gemensamt överenskomna sätt. Vården är tidsbegränsad och målinriktad. För att kunna tillgodogöra sig vården och få bästa möjliga nytta borde patienten:

  • vara tillräckligt somatiskt stabil, dvs. inte vara i behov av akut avdelningsvård
  • kunna äta med hjälp av tillgängligt stöd
  • ej ha ett aktivt självskadebeteende eller vara akut självmordsbenägen, dvs. kunna ta ansvar för sin egen trygghet och sitt eget liv

Familjen är en viktig resurs för tillfrisknande och vi önskar att familjen finns med i vården redan från början. Familj definieras utgående från patientens livssituation.

På dagavdelningen är förändring i fokus. Den unga skall börja äta normalt dvs äta regelbundet, mångsidigt och tillräckligt och på längre sikt nå ett avspänt och accepterande förhållande till mat och kropp.

Målet med behandlingen är också att den unga igen skalll våga börja leva sitt eget liv med skola/studier eller arbete, med familj och vänner. Efter en vårdperiod på dagavdelninegn fortsätter oftast vården på vår poliklinik.